Tradičné, zdravé a chutné... zo Súče

Agrosúča, a.s. Horná Súča

Akciová spoločnosť Agrosúča vznikla v roku 1995 transformáciou bývalého Štátneho majetku. V súčasnej dobe hospodári na výmere cca 1.200 ha poľnohospodárskej pôdy v katastroch obcí Horná a Dolná Súča. Na ornej pôde pestujeme krmoviny pre živočíšnu výrobu. Na trvalých trávnych porastoch dorábme kvalitné lúčne seno pre vlastný dobytok ale i na predaj. Živočíšna výroba pozostáva z hovädzieho dobytka a oviec. Z celkového množstva cca 500 ks dobytka je 130 dojníc, ktorých mlieko spracovávame vo vlastnej malej mliekárni. Vyrábame tradičné výrobky ako oštiepok, chabovec, bryndzu, syrové nite, hrudkový syr a iné. Mlieko od stáda ovečiek (cca 500 ks) tiež spracovávame v našej mliekárni.



copyright © 2016 agrosuca.sk